Disclaimer

Locus People BV doet alles wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om correcte, volledige en actuele informatie in deze website op te nemen; Locus People BV garandeert echter niet dat de informatie die de website bevat volledig, correct, of vrij van technische of typografische fouten is. Alvorens af te gaan op dergelijke informatie, is het uw verantwoordelijkheid om de informatie op juistheid te controleren.

Locus People BV behoudt zich het recht voor om op enig moment die wijzigingen en veranderingen welke zij noodzakelijk acht in de hierin vervatte informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van deze website is voor risico van de gebruiker.

Locus People BV geeft geen garanties of verklaringen, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of van geen-inbreuk op rechten. Noch Locus People BV noch enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site kan aansprakelijkheid worden gesteld voor enige directie, bijkomstige, of gevolgschade, indirecte of aanvullende schade of welke schade dan ook voortvloeiend uit uw toegang, gebruik, of onvermogen tot gebruik van deze site of enig andere d.m.v. van hyperlinks daarmee verbonden website, of enige fouten of omissies in de inhoud daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Bijdragen, correspondentie of andere informatie van enigerlei aard verzonden naar Locus People BV via deze website wordt geleverd zonder beperkingen of verplichting van de zijde van Locus People BV en zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd.

Contactformulier

Benieuwd naar onze mogelijkheden en of opzoek naar een geschikte medewerker voor uw project? Laat uw gegevens achter via het contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier
Disclaimer | Privacy policy | Cookies | Algemene voorwaarden